विश्लेषण  वा    भाषा:

उपनाम परिभाषा

थर परिभाषा: अन्य भाषामा, थर को हिज्जे र उच्चारण भिन्न यो थर। अनलाइन थर को परिभाषा पत्ता लगाउनुहोस्।

वा
तपाईंको थर:
थर परिभाषा प्राप्त