विश्लेषण  वा    भाषा:

अन्य भाषामा नाम

आफ्नो नाम अर्को देशमा अर्को भाषामा नाम पारस्परिक कसरी सिक्न।

वा
तिम्रो नाम:
यस्तै पहिलो नाम प्राप्त