विश्लेषण  वा    भाषा:

अन्य भाषामा उपनाम

कसरी आफ्नो थर अर्को देशमा अर्को भाषामा थर मिल्ने जान्नुहोस्।

वा
तपाईंको थर:
यस्तै थर प्राप्त