विश्लेषण  वा    भाषा:

कसरी थर उच्चारण गर्न

विभिन्न देशहरूमा र भाषा मा थर उच्चारण गर्न सिक्नुहोस्।

वा
तपाईंको थर:
थर उच्चारण प्राप्त