विश्लेषण  वा    भाषा:

नाम अर्थ

तपाईंको नाम विभिन्न मापदण्डहरु गरेर अन्य मानिसहरूलाई मतलब के।

वा
तिम्रो नाम:
नाम अर्थ प्राप्त