विश्लेषण  वा    भाषा:

थर संग नाम

यो थर संग सबै भन्दा साधारण नाम सूची।

वा
तपाईंको थर:
थर संग नाम प्राप्त