विश्लेषण  वा    भाषा:

नाम थर

यो नामको भन्दा साधारण थर को सूची।

वा
तिम्रो नाम:
नाम थर प्राप्त