विश्लेषण  वा    भाषा:

नाम लागि उपनाम

सबै भन्दा साधारण उपनाम, आफ्नो देश मा नाम लागि उपनाम।

वा
तिम्रो नाम:
उपनाम प्राप्त