विश्लेषण  वा    भाषा:

उपनाम अर्थ

तपाईंको थर फरक मापदण्डहरू गरेर अन्य मानिसहरूलाई मतलब के।

वा
तपाईंको थर:
थर अर्थ प्राप्त