विश्लेषण  वा    भाषा:

Kája नाम को मूल

नाम Kája को मूल। नाम जर्ज विभिन्न देशहरूमा र Kája को मूल को इतिहास।

नाम को मूल Kája

Karl >

पुरातन जर्मनic (तत्व)

Karl >

पुरातन जर्मनic (using तत्व)

Carolus >

पुरातन जर्मनic (ल्याटिनized)

Carolina >

पुरातन जर्मनic (ल्याटिनized)

Karolína >

चेक

Kája >

चेक (diminutival)

नाम को पूर्ण रूख Kája

Karl >

पुरातन जर्मनic (तत्व)

 
 
Karl >

पुरातन जर्मनic (using तत्व)

 
 
 
Carl >

जर्मन

 
 
 
 
Carl >

जर्मन (थर)

 
 
 
 
Carl >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
Carl >

अंग्रेजी (थर)

 
 
 
 
 
Carla >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Carlene >

अंग्रेजी (विस्तार)

 
 
 
 
 
 
 
Karlene >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Carly >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Carley >

अंग्रेजी (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Carlie >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Karlee >

अंग्रेजी (Modern)

 
 
 
 
 
 
 
Karly >

अंग्रेजी (Modern)

 
 
 
 
Carla >

जर्मन

 
 
 
Carl >

स्विडिश

 
 
 
 
Carlson >

स्विडिश (थर)

 
 
 
 
Carlsson >

स्विडिश (थर)

 
 
 
Carl >

नर्वेजियन

 
 
 
Carl >

डेनिस

 
 
 
 
Carlsen >

डेनिस (थर)

 
 
 
Carolus >

पुरातन जर्मनic (ल्याटिनized)

 
 
 
 
Carles >

Catalan

 
 
 
 
Carlo >

इटालियन

 
 
 
 
 
Carla >

इटालियन

 
 
 
 
Carlos >

स्पेनी

 
 
 
 
 
Carla >

स्पेनी

 
 
 
 
 
Carlito >

स्पेनी (diminutival)

 
 
 
 
 
Carlitos >

स्पेनी (diminutival)

 
 
 
 
Carlos >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
 
Carla >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
 
Carlinhos >

पोर्चुगिज (diminutival)

 
 
 
 
 
Carlito >

पोर्चुगिज (diminutival)

 
 
 
 
 
Carlitos >

पोर्चुगिज (diminutival)

 
 
 
 
Carlos >

Catalan

 
 
 
 
 
Carla >

Catalan

 
 
 
 
Carol >

अंग्रेजी

 
 
 
 
क्यारोल >

रोमानियाली

 
 
 
 
Carola >

इटालियन

 
 
 
 
Carola >

जर्मन

 
 
 
 
 
Karola >

जर्मन

 
 
 
 
Carola >

डच

 
 
 
 
Carola >

स्विडिश

 
 
 
 
Carole >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
Carolina >

पुरातन जर्मनic (ल्याटिनized)

 
 
 
 
 
Carolien >

डच

 
 
 
 
 
 
लियन >

डच (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Carolin >

जर्मन

 
 
 
 
 
Carolina >

इटालियन

 
 
 
 
 
 
Lina >

इटालियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Carolina >

स्पेनी

 
 
 
 
 
Carolina >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
 
Carolina >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Carrie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
सर्च >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Karrie >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
बोक्न >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
मा >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Lina >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Carolina >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
Lina >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Caroline >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
 
Caroline >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Callie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
 
Calleigh >

अंग्रेजी (दुर्लभ)

 
 
 
 
 
 
 
 
Kallie >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Carlyn >

अंग्रेजी (संकोचन)

 
 
 
 
 
 
 
Carol >

अंग्रेजी (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
 
Caryl >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Carolyn >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Carrie >

अंग्रेजी (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
 
सर्च >

अंग्रेजी ,

 
 
 
 
 
 
 
 
Karrie >

अंग्रेजी ,

 
 
 
 
 
 
 
बोक्न >

अंग्रेजी (diminutival),

 
 
 
 
 
 
 
Karolyn >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Caroline >

जर्मन

 
 
 
 
 
 
Caroline >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
Caroline >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
 
 
लाइन >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Caroline >

डेनिस

 
 
 
 
 
 
 
लाइन >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Caroline >

डच

 
 
 
 
 
 
लाइन >

फ्रान्सेली (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Karoliina >

फिनिस

 
 
 
 
 
 
Iina >

फिनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Liina >

फिनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Karolína >

चेक

 
 
 
 
 
 
Kája >

चेक (diminutival)

 
 
 
 
 
Karolina >

पोलिस

 
 
 
 
 
Karolina >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
मा >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Lina >

स्विडिश (छोटो फारम),

 
 
 
 
 
Karolina >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
 
मा >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Lina >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Karolina >

डेनिस

 
 
 
 
 
 
मा >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Lina >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Karolina >

HUNGARIAn

 
 
 
 
 
 
Lili >

HUNGARIAn (diminutival)

 
 
 
 
 
Karolina >

स्लोवेनियाई

 
 
 
 
 
Karolina >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
 
 
Lina >

क्रोएसियाली (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Karolina >

म्यासेडोनियन

 
 
 
 
 
Karolina >

लिथुआनियन

 
 
 
 
 
 
Lina >

लिथुआनियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Karolina >

जर्मन

 
 
 
 
 
 
मा >

जर्मन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
Karoline >

जर्मन

 
 
 
 
 
Karoline >

डेनिस

 
 
 
 
 
 
लाइन >

डेनिस (छोटो फारम),

 
 
 
 
 
Karoline >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
 
लाइन >

नर्वेजियन (छोटो फारम),

 
 
 
 
Charles >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Charlemagne >

History (signification मार्फत)

 
 
 
 
 
Charles >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Charla >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Sharla >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Charlene >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Charleen >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Sharleen >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Sharlene >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
Charley >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Charlie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Chas >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Chaz >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
चिप >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
Chuck >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
केल >

हवाइ

 
 
 
 
 
Charline >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
Charlize >

अफ्रिकी

 
 
 
 
 
Charlot >

फ्रान्सेली (diminutival)

 
 
 
 
 
चार्लोट >

फ्रान्सेली

 
 
 
 
 
 
Carlota >

स्पेनी

 
 
 
 
 
 
Carlota >

पोर्चुगिज

 
 
 
 
 
 
Carlotta >

इटालियन

 
 
 
 
 
 
चार्लोट >

अंग्रेजी

 
 
 
 
 
 
 
Lottie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Tottie >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
 
Totty >

अंग्रेजी (diminutival)

 
 
 
 
 
 
चार्लोट >

जर्मन

 
 
 
 
 
 
 
Lotte >

जर्मन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
चार्लोट >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
 
Charlotta >

स्विडिश

 
 
 
 
 
 
 
 
Lotta >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotta >

फिनिस

 
 
 
 
 
 
 
Lotte >

स्विडिश (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
Lottie >

स्विडिश (diminutival)

 
 
 
 
 
 
चार्लोट >

नर्वेजियन

 
 
 
 
 
 
 
Lotte >

नर्वेजियन (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
चार्लोट >

डेनिस

 
 
 
 
 
 
 
Lotte >

डेनिस (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lotte >

डच (छोटो फारम)

 
 
 
 
 
 
Séarlait >

आइरिस

 
 
 
 
 
Séarlas >

आइरिस

 
 
 
 
 
Siarl >

वेल्श

 
 
 
 
 
Sjarel >

Limburgish

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carla >

डच

 
 
 
 
कैरेल >

चेक

 
 
 
 
कैरेल >

स्लोवेनियाई

 
 
 
 
Karlo >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
 
Karla >

क्रोएसियाली

 
 
 
 
Karol >

पोलिस

 
 
 
 
Karol >

स्लोभाक

 
 
 
 
Karol >

स्लोवेनियाई

 
 
 
 
Karola >

HUNGARIAn

 
 
 
 
Karolis >

लिथुआनियन

 
 
 
 
Károly >

HUNGARIAn

 
 
 
 
 
Karcsi >

HUNGARIAn (diminutival)

 
 
 
Kaarle >

फिनिस

 
 
 
 
Kalle >

फिनिस (diminutival)

 
 
 
Kaarlo >

फिनिस

 
 
 
Karl >

जर्मन

 
 
 
 
Karl >

जर्मन (थर)

 
 
 
 
Karl >

अंग्रेजी

 
 
 
 
Karl >

फिनिस

 
 
 
 
 
Kalle >

फिनिस (diminutival),

 
 
 
 
Karla >

जर्मन

 
 
 
Karl >

स्विडिश

 
 
 
 
Kalle >

स्विडिश (diminutival)

 
 
 
 
Karla >

स्विडिश

 
 
 
 
Karlsson >

स्विडिश (थर)

 
 
 
Karl >

नर्वेजियन

 
 
 
 
Karla >

नर्वेजियन

 
 
 
Karl >

डेनिस

 
 
 
 
Karla >

डेनिस

 
 
 
 
Karlsen >

डेनिस (थर)

तपाईंको नाम र थर विश्लेषण। यसलाई निःशुल्क छ!

वा
तिम्रो नाम:
तपाईंको थर:
विश्लेषण प्राप्त

पहिलो नाम बारेमा थप Kája

Kája नाम को अर्थ

Kája अर्थ के हो? नाम Kája को अर्थ।

 

Kája पहिलो नाम को मूल

जहाँ नाम Kája देखि आयो? नाम Kája को मूल।

 

Kája नाम परिभाषा

अन्य भाषाहरू, हिज्जे र उच्चारण भिन्न, नाम को महिला र पुरुष भिन्न यो नाम Kája।

 

जन अन्य Kája

सिक्न कसरी नाम Kája अर्को देशमा अर्को भाषामा नाम पारस्परिक रहेको छ।

 

Kája थर अनुकूलता

Kája अनुकूलता थर संग परीक्षण।

 

Kája अन्य नाम अनुकूलता

Kája अनुकूलता अन्य नाम संग परीक्षण।

 

नाम थर सूची Kája

नाम थर सूची Kája