विश्लेषण  वा    भाषा:

नाम र थर महत्त्व

वा
तिम्रो नाम:
तपाईंको थर:
महत्त्व प्राप्त